Dr. Mr. Ms.

Atrey Pharmaceuticals Private Limited

688, Near Badiya Bapa Mandir, Paldi Kankraj, Taluka – Daskroi,
AHMEDABAD – 382425, Gujarat, India.

Phone: +91 7777996214 / +91 8000007079 / +91 9898987079
Email: naman@atreypharma.com